„Неустоимото предложение“ се оказа скромно

Пиер Московиси

Европейската комисия предложи в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. да се създадат програма за подкрепа на реформите и европейска функция за стабилизиране на инвестициите.

Предложението бе представено по принцип през декември и идва около година след като еврокомисарят Пиер Московиси намекна за неустоимо предложение към страните извън еврозоната. От разкритите едва на 31 май подробности става ясно, че сумата в подкрепа на страни, които желаят да се присъединят към еврозоната е едва 2 млрд. евро. В случай на шокове обаче те ще имат достъп и до инструменти за стабилизация, предназначени за страни, включени в ERM2.

Комисията предлага мерки за подкрепа на инвестициите, които страдат най-много по време на криза, но в много по-малък размер от предложението на френския президент Еманюел Макрон, който настояваше за няколко процента от БВП.

Интересно е също така централизирането на част от емисионния доход на националните централни банки, мярка, която може да срещне съпротивата на националните централни банки.

Ето и подробностите, така както са представени от ЕК:

Програма за подкрепа на реформите

Предложената програма за подкрепа на реформите ще предоставя финансова и техническа помощ за всички държави — членки на ЕС, за да следват и прилагат реформи, насочени към модернизиране на икономиките си, особено приоритетите за реформи, набелязани в рамките на европейския семестър. Целенасочена подкрепа ще се предлага на онези държави членки, които желаят да се присъединят към еврото. Програмата за подкрепа на реформите ще разполага с общ бюджет от 25 милиарда евро и ще подкрепя усилията за реформи в области, като продуктовите пазари и пазарите на труда, образованието, данъчните системи, капиталовите пазари, бизнес средата, както и инвестициите в човешки капитал и реформите на публичната администрация. Програмата за подкрепа на реформите ще бъде отворена за всички държави членки, които желаят да се възползват от нея. Тя включва три отделни и допълващи се инструмента:

  • Инструмент за осъществяване на реформи, който ще предоставя финансова подкрепа за ключови реформи, набелязани в рамките на европейския семестър, като 22 милиарда евро ще бъдат на разположение на всички държави членки. През последните месеци с държавите членки се провежда интензивен диалог относно това как да се развие този нов инструмент в бъдеще, включително чрез пилотен проект с Португалия.
  • Инструмент за техническа подкрепа, за да се помогне на държавите членки в разработването и осъществяването на реформи и да подобрят административния си капацитет. За целта се използва опитът на Службата за подкрепа на структурните реформи, която оказа подкрепа на повече от 440 проекта за реформи в 24 държави от ЕС през последните години. Този инструмент е на разположение на всички държави членки и разполага с бюджет в размер на 0,84 милиарда евро.
  • Механизъм за сближаване в размер на 2,16 милиарда евро, чрез който ще се предостави специална финансова и техническа подкрепа на държавите членки, извършили осезаеми стъпки по пътя към еврото. Този механизъм не изменя критериите за присъединяване към еврото, но ще предостави практическа подкрепа за осигуряване на успешен преход към участието в еврото за държавите членки, които желаят да се присъединят.

Повишена стабилност: Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

Предложението за създаване на европейска функция за стабилизиране на инвестициите има за цел да защитава публичните инвестиции в случай на големи асиметрични сътресения и да подпомага бързото възстановяване на икономиката. Както стана ясно през годините на кризата, съществуващите национални механизми за стабилизиране може да не бъдат достатъчни за поемане на някои макроикономически сътресения и често съществуват рискове от отрицателни ефекти в други страни с особено вредно въздействие върху равнищата на публичните инвестиции и реалната икономика. Този нов инструмент е насочен към държавите членки от еврозоната и държавите, участващи в Механизма на обменните курсове ERM II, които вече не могат да използват своята парична политика като лост за приспособяване при сътресения.

От една страна, новата функция ще допълва съществуващите инструменти на национално и европейско равнище, чиято цел е предотвратяването на кризи, включително посредством европейския семестър и съответните средства от ЕС, а от друга страна, ще е насочена към ситуации на финансови сътресения чрез Европейския механизъм за стабилност и подкрепа за платежния баланс.

В случай на големи асиметрични сътресения тази функция ще осигури следните средства:

  • до 30 милиарда евро в паралелни заеми („бек-ту-бек“), гарантирани от бюджета на ЕС. За да се сведе до минимум моралният риск, държавите членки ще трябва да отговарят на строги критерии за допустимост въз основа на солидни финансови и макроикономически политики. Със заемите ще се предоставя допълнителна финансова подкрепа в момент, в който публичните финанси са под натиск, и тази подкрепа следва да бъде насочена към запазване на инвестициите, които от своя страна ще запазят работните места на повече хора и ще дадат възможност на икономиката да се възстанови по-бързо.
  • Компонент на предоставяне на безвъзмездни средства за покриване на пълните разходи за лихви. Ще бъде създаден нов фонд за подкрепа на стабилизирането, за да събира вноски от държавите членки, съответстващи на определен дял от техните парични доходи от държаните от тях активи в замяна на банкнотите, които предоставят (общоизвестно като „сеньораж“). Приходите от този фонд ще се насочат към бюджета на ЕС, за да се предоставят лихвени субсидии на отговарящи на условията държави членки. Тази лихвена субсидия е важна, за да има този инструмент финансово значение.

Както бе предвидено през декември 2017 г., функцията за стабилизиране може да бъде допълнена с течение на времето от допълнителни финансови ресурси извън бюджета на ЕС, като евентуална роля на Европейския механизъм за стабилност, бъдещия Европейски валутен фонд и евентуален механизъм за доброволно осигуряване, който ще бъде създаден от държавите членки. Фондът за подкрепа на стабилизирането също може също да послужи като средство в този контекст.

 

Тези ресурси ще се допълват с другите финансови инструменти на ЕС, като европейските структурни и инвестиционни фондове, новия фонд InvestEU и Механизма за свързване на Европа.

Posted on